Αλλες Υπηρεσίες IT

Πέραν όσων αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η 7net είναι σε θέση ν' αναλάβει πλήθος άλλων θεμάτων, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

  • Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής (IT/IS Auditing).
  • Διαδικασίες Πληροφορικής
  • Αυτοματοποίηση ελέγχων (σχεδιασμός & υλοποίηση)
  • Disaster Recovery Plan
  • Δημιουργία - ανάπτυξη - καθοδήγηση ομάδων πληροφορικής.
  • Σχεδιασμός δικτύων Η/Υ
  • Επικοινωνίες
  • Σχεδιασμός ασφαλείας internet & δικτύων.
  • Σχεδιασμός ασφαλείας δεδομένων και εφαρμογών.