Μεθοδολογία

Τα 5 επίπεδα

Σε κάθε έργο πληροφορικής και οργάνωσης, βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η υιοθέτηση κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας που διασφαλίζει την ποιότητα του έργου.

Η 7net επιμένει στην υιοθέτηση της αντίστοιχης για κάθε τύπο έργου μεθοδολογίας, η οποία στην ουσία εγγυάται ότι το έργο έχει υλοποιηθεί με χρήση άριστων πρακτικών (best practices).

Οι άριστες πρακτικές σ' ένα έργο πληροφορικής και οργάνωσης ελαχιστοποιούν τα προβλήματα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Η παραγωγικότητα είναι το κλειδί που θα επιτρέψει στην εταιρεία να εστιάσει στον πελάτη, γεγονός που θα φέρει αβίαστα εταιρικές επιδόσεις.