Σύμβουλοι Έργων

Είναι κοινή πρακτική στα μεγάλα έργα πληροφορικής, πέρα από την εταιρεία-πελάτη και την εταιρεία - προμηθευτή, να συμμετέχει και ένας αξιόπιστος σύμβουλος που θα παρακολουθεί όλες τις φάσεις του έργου και θα φροντίζει για την υιοθέτηση των κατάλληλων για τον πελάτη επιλογών, την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα καθώς και για τη σύγκλιση των ομάδων και τη γεφύρωση των πιθανών διαφορών μεταξύ της εταιρείας-πελάτη και της εταιρείας-προμηθευτή.

Είναι αυτή η θέση που ελαχιστοποιεί τις αποτυχίες ή δυσλειτουργίες των έργων, καταγράφοντας ταυτόχρονα την κατάσταση (status) του έργου με τρόπο που να αποκλείονται οι εκπλήξεις για όλους τους εμπλεκομένους.